ZİL-HİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ YAPILACAK TAVSİYE

10 Günde Yapılacak 10 Tavsiye 

 

1. Bu ayın dokuzuncu günü olan " arefe " sene içindeki günlerin en faziletlisidir . 

 

2. İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadeti bu ayda yerine getirilir ve kurban bu ayda kesilir . Yine kurban bayramında teşrik tekbirleri getirilir . 

 

3. Müfessirlerin çoğunluğu , Fecr sûresinin 2 . âyetinde " on geceye yemin olsun " ifadesinde üzerine yemin edilen on gecenin zilhicce ayinin ilk on gecesi olduğu görüşündedir . Abdullah İbn Abbas ve İmam Şâfiî ( r.anhüma ) “ Bilinen günlerde Allah'ın ismini zikretsinler " âyetinde geçen ( Hac 22/28 ) " bilinen günler " ifadesini zilhiccenin ilk on günü şeklinde yorumlamışlardır . " Yemin olsun fecr'e ( şafak vaktine ) ! Ve on geceye ! Hem çifte ve teke ! Ve geçip giderken , geceye ! Bunda bir akıl sahibi için ( ibret alınacak ) bir yemin ( bu yemine lâyık hakikatler ) vardır , değil mi ? " ( Fecr , 1-5 ) Zilhicce'nin ilk yarısındaki günler , yüce Allah katında değerli günler arasındadır . Fecr Sûresi'nde , " On geceye yemin olsun ki ... " ( Fecr , 89/2 ) diye üzerine yemin edilen Zilhicce ayının ilk on günü müminler için müjdeler taşıyan mübarek bir zamandır . 

 

4. Allah Resûlü a.s. şöyle buyurmuştur : " Sâlih amelin Allah'a en sevimli geldiği günler zilhiccenin ilk on günüdür . " ( İbn Mâce , Siyam , 39 ; Ebû Davud , Savm , 61 ) 5. Allah Resûlü'nün a.s. , zilhiccenin ilk dokuz gününde oruç tuttuğu ve bunu tavsiye ettiği rivayet edilir . Hacda olanların ise arefe günü oruç tutmamaları tavsiye edilmiştir . ( Ebu Davud , Savm , 61 )

 

5. Allah Resûlü'nün a.s. , zilhiccenin ilk dokuz gününde oruç tuttuğu ve bunu tavsiye ettiği rivayet edilir . Hacda olanların ise arefe günü oruç tutmamaları tavsiye edilmiştir . ( Ebu Davud , Savm , 61 )

 

6. Bu ayda tekbir , tahmid , tehlil gibi zikirleri , salavat ve duaları bolca yapmalı , Kur'an'ı anlamaya çalışarak okumalı , imkânı olanlar oruç tutmalı , ilmî faaliyetlere devam etmeli ... Hâsılı bu sevap fuarından azamî istifade etmeye çalışmalıdır .

 

7. Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti çok büyüktür . Allah - u Teâlâ katında yılın en faziletli günleridir . Bu günlerde yapılan salih amel , Allah - u Teâlâ'ya en sevimli gelen ameldir . Bu günlerde bol bol salih amellerde bulunmak müstehaptır . 

a ) Abdullah ibni Abbas ( Radiyallahu Anhuma ) şöyle dedi : Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) şöyle buyurdu : " Kendisinde salih amel işlenen günlerin Allah'a en sevimlisi bu günler yani ( Zilhicce'nin ilk ) on günüdür . " Sahabeler : -Ya Rasulallah ! Allah'ın yolunda yapılan cihad da mi ( o günler kadar sevimli ) değildir ? diye sordular . Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) şöyle buyurdu : - “ Evet , Allah'ın yolunda yapılan cihad da ! Ancak canı ve mali ile cihada çıkıp da onlardan hiçbir şeyi geri döndürmeyen ( yani şehid olan ) hariçtir . " ( Ebu Davud 2438 , Buhari 928 , Tirmizi 754 , İbni Mace 1727 , Tergib ve Terhib 3/20 , Beyhaki , Taberani , Bezzar , Ebu Ya'la , İbni Hibban )

b ) Cabir bin Abdullah ( Radiyallahu Anhuma ) şöyle dedi : Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) şöyle buyurdu : " Dünya günlerinin en faziletlisi Zilhicce'nin ilk on günüdür ... " ( Tergib ve Terhib 3/22 , İbni Hibban ) 

c ) Nebi ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) ' in eşlerinden bazısından rivayet edildiğine göre : " Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) Zilhicce'nin dokuz günü , Aşure günü , her aydan üç gün ve ayin ilk Pazartesi ve Perşembesi oruç tutardı . " ( Ebu Davud 2437 , Nesei 2410 )

 

Teşrik tekbirleri şöyledir : 

" Allah - u Ekber Allah - u Ekber La ilahe illallahu Vallahu Ekber Allah - u Ekber ve Lillahilhamd " 

Zilhicce günlerimizi hakkıyla ihya edenlerden olmak için gayret edelim inşaAllah

 

 

8. Bu günlerde ve özellikle de Arefe gününde oruç tutulmalıdır . Ama bu oruç , hac görevini yerine getiren için geçerli değildir ! 

Çünkü Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) hacda iken Arefe günü oruç tutmamıştır ! Bilindiği gibi Arefe günü orucunun fazileti oldukça büyüktür . 

Ebu Katâde ( Radiyallahu Anh ) şöyle dedi : Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) ' e Arefe günü oruç tutmak hakkında sorulunca , Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) şöyle buyurdu : - " Geçmiş senenin ve gelecek senenin günahlarına kefarettir . " ( Müslim 1162/197 , İbni Mace 1731 ) 

Ebu Katâde ( Radiyallahu Anh ) şöyle dedi : Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve sellem ) şöyle buyurdu : " Allah'ın , Arefe günü tutulan orucun , ondan önceki seneye ve ondan sonraki seneye kefaret etmesini umarım . " ( İbni Mace 1730 , Müslim 1162/197 , Ebu Davud 2425, 2426, Beyhaki 4/286, 293, 300, Ahmed 5/297, Albani irva 952)

 

Said bin Cübeyr ( Radiyallahu Anh ) Zilhicce ayı'nın ilk on günü girdiğinde çok ibadet etmeye çalışır , hatta neredeyse ona güç yetiremez olurdu . ( Terğib ve Terhib 3/20 , Beyhaki )

 

9. Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve sellem ) bu günlerde kurban kesmek isteyenin , kurbanını kesinceye kadar vücudundaki kıllarından ve tırnaklarından hiçbir şey almamasını va'zetmiştir . Yani kurban kesecek kişi , kurban bayramına 10 gün kala vücut temizliğini yapar ve kurbanını kesene kadar vücudundan hiçbir şeyi kesmez !!! Said bin Müseyyeb ( Rahmetullahi Aleyh ) şöyle dedi : Ümmü Seleme ( Radiyallahu Anha ) ' yı işittim şöyle diyordu : Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) ' i işittim şöyle buyuruyordu : " Herhangi birinizin keseceği kurbanlık hayvanı varken Zilhicce Ayinin hilali görülürse artık o kimse kurbanını kesene kadar vücudundaki kıllardan , saçından ve tırnaklarından hiçbir şeyi almasın ! " ( Müslim 1977/42 , Nesei 4373 , 4376 , İbni Mace 3149 , 3150 , Beyhaki 9/266 , Ahmed 26536 )

 

10. Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar teşrik tekbiri getirmek . Abdullah ibni Ömer ve Ebu Hureyre ( Radiyallahu Anhum ) bu on gün içinde çarşıya giderler , yüksek sesle tekbir getirirlerdi . Onları işiten insanlar da onlara uyarak yüksek sesle tekbir getirirlerdi . ( Buhari 926 , Begavi , Beyhaki ) Ali bin Ebi Talib ( Radiyallahu Anh ) Arefe günü sabah namazından sonra teşrik günlerinin son günü ikindi namazına kadar tekbir getirirdi . Son günün ikindi namazının akabinde de yine tekbir getirirdi . " ( İbni Ebi Şeybe 2/72/1 , Beyhaki 3/314 , Albânî İrva 3/125 ) Abdullah ibni Ömer ( Radiyallahu Anhuma ) o günlerde yani Mina günleri olan teşrik günlerinde namazların arkasında , yatağının üzerinde , çadırında , oturduğu yerde ve yürüdüğü yerde ( yani aklına geldikçe ) o günlerin hepsinde tekbir getirirdi . ( Buhari 928 , 929 , İbni Münzir ) Kadınlarda teşrik gecelerinde mescitte , erkeklerle beraber tekbir getirirler .


İLİM YOLUNDA